Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů (dále jen jako „Zásady“)

Cílem těchto Zásad vydaných Českou Galerií Moderního Umění s.r.o., se sídlem Václavské Náměstí 794/38, 110 00 Praha 1, IČ:276 35 856 (dále jen jako „GOMA.CZ“) je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého z Vás.

1. jak a jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a po jakou dobu je zpracováváme?

Osobní údaje získáváme v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“). Vedeme databázi osobních údajů a jsme správci těchto údajů. Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme:

  • na základě zákona, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná především o zpracování nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, splnění naší právní povinnosti, hájení našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
  • na základě Vašeho souhlasu, souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.

Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi (kontaktní údaje), a další informace související s našimi vztahy:

  • Identifikačními osobními údaji se rozumí Vaše jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, národnost, věk, pohlaví;
  • Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména Vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;

Konkrétní rozsah Vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů. Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit externí subjekty, které pro nás zajišťují administrativní anebo odbornou, popř. technickou podporu, anebo provádějí marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (dále jen jako „Zpracovatelé"). Jak GOMA.CZ tak Zpracovatelé nemají v úmyslu předat či přenechat Vaše osobní údaje třetí osobě, do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu. Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich likvidaci.

GOMA.CZ neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

2. z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme?

  • Přímo od Vás při přihlášení se k odebírání informací či služeb;
  • Od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas;
  • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

3. k jakým účelům vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Pro účely provádění činností GOMA.CZ, a za účelem informování veřejnosti o těchto činnostech (tj. především rozesílání newsletteru, pozvánek na vernisáže a výstavy, nabízené programy a ostatní galerijní činnosti).

4. jakým způsobem zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

5. komu můžeme anebo musíme vaše osobní údaje poskytnout?

Našim Zpracovatelům, kteří pro nás provádějí částečné či úplné zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Osobní údaje musíme rovněž poskytnout v případě plnění zákonem stanovených povinností.

6. jaké jsou vaše možnosti ve vazbě na dobrovolné zpracování a předávání osobních údajů?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp. odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

7. jaký přístup máte ke svým osobním údajům a jaké jsou naše povinnosti?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na adrese Česká Galerie Moderního Umění s.r.o., Betlémské Náměstí 8, 110 00 Praha 1, nebo na e-mailové adrese: backoffice@goma.cz. Informaci v rozsahu stanoveném právními předpisy vyhotovíme bez zbytečného odkladu a předáme Vám ji elektronicky e-mailem, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku. Na výše uvedené adrese nás dále můžete kdykoliv požádat o přenos osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy, na jiného správce. Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany nebo ze strany námi zvolených Zpracovatelů k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy u GOMA.CZ. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. změna vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které Vám poskytujeme.

9. kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů a odvolat souhlas se zpracováním či požádat o jejich přenos?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

  • e-mailovou zprávou na adresu: reditel@goma.cz, nebo
  • písemným oznámením zaslaným na adresu: Česká Galerie Moderního Umění s.r.o., Betlémské Náměstí 8, 110 00 Praha 1,

10. jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách WWW.GOMA.CZ

11. identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Barbara Bäcková
Václavské Náměstí 38, 110 00 Praha 1
Tel: +420 735 126 035
backoffice@goma.cz